Photos from the Xystarouda – Agiasma – Vasiliki Nature Trail!